Декоративна дендрологија

Литература:

1. Цеков Славчо, Дендрологија, Скопје, 1988
2. Vukicevic, Dekorativna drndrologija, Beograd, 1982
3. Вакарелов И., Декоративна дендрологија Софија, 1991