Нацртна геометрија

Литература:

1. Адрија Олуиќ, Бранко Трпковски - Нацртна геометрија
2. Бранко Трпковски, Владимир Каранаков - Збирка задачи по нацртна геометрија - 2001
3. Стево Матевски - Нацртна геометрија - 1982