Медицински сестри - техничари

Задолжителна литература

  1. Одбрани поглавја Инфектологија- Медицински факултет Скопје