Настава

Општа медицина

Задолжителна литература

  1. Авторизирани предавања. Факултет за медицински науки. Штип
  2. Инфективни болести- одбрани поглавја. Група автори. катедра за инфектологија.Скопје

Стоматологија

Задолжителна литература

  1. Одбрани поглавја Инфектологија- Медицински факултет Скопје
  2. Авторизирани предавања УГД Штип

Лаборанти

Задолжителна литература

Одбрани поглавја Инфектологија- Медицински факултет Скопје