Општа медицина

Задолжителна литература

  1. Авторизирани предавања. Факултет за медицински науки. Штип
  2. Инфективни болести- одбрани поглавја. Група автори. катедра за инфектологија.Скопје