Стоматологија

Задолжителна литература

  1. Одбрани поглавја Инфектологија- Медицински факултет Скопје
  2. Авторизирани предавања УГД Штип