вон. проф. д-р Верица Јосимовска

Факултет за образовни науки

Институт за историја и археологија

тел. 032 550 522