Информации

Проф. д-р Виолета Стефанова

Факултет за Природни и технички науки - Геологија

Катедра за наоѓалишта на минерални суровини

Канцеларија:

Кампус 2

Телефон: 032 550 557

Термин за консултации: Вторник - 10 до 14 часот