Проф.  д-р Виолета Иванова - Петропулос, Земјоделски факултет

Катедра за прехрамбена технологија и преработка на анимални производи

 

Канцеларија:

Кабинет бр.  во Кампус 2, 3 спрат
Телефон ++389 32 550 639

Email: violeta.ivanova@ugd.edu.mk