Информации

Доц. д-р Весна Коцева, Филолошки факултет

Студиска група Италијански јазик и книжевност

Канцеларија

Кабинет бр. 1/3, Кампус 4, приземје

Телефон: 032/550-179

Предмети на додипломски студии:

Современ италијански јазик 1,2,3,4,5,6,7,8

Методика на наставата по италијански јазик