д-р. Владимир Чадиковски , Доцент на Факултетот за медицински науки во Штип,

Шеф на Одделот за Детска кардио хирургија при Клиничката болница "Аџибадем Систина" - Скопје

Е пошта: vladimir.cadikovski@ugd.edu.mk