д-р Влатко Цветановски, вонреден професор на Факултетот за медицински науки, Штип

Кардиоваскуларен хирург во ОБ Ремедика, Скопје

Е пошта: vlatko.cvetanovski@ugd.edu.mk