Асс. м-р Влатко Пачешкоски

Економски факултет

Катедра за економија

Канцеларија:

Кампус 4 (Економски факултет)

Термини за консултации

ПОНЕДЕЛНИК-КОЧАНИ ОД 9,30 до 14,30

ВТОРНИК-ШТИП ОД 8,30-16 СРЕДА СКОПЈЕ од10-14 ЧЕТВРТОК СТРУМИЦА од 9,30-14,30