Проф. д-р Војо Мирчовски

Факултет за Природни и Технички Науки

Катедра за Хидрологија и Геотехника

Канцеларија:

Кампус 2 - Канцеларија 29

Телефон:  032/ 550 - 565