Проф. д-р Валентина Велкоска Накова, Факултет за медицински науки

Катедра по интерна медицина

Канцеларија:

Кабинет бр. 6 во Кампус 3

Телефон ++389 32 550 415

Предмети на додипломски студии :

Интерна медицина

Нега на болен

Хумана генетика