Информации

Проф. д-р Зоран Димитровски, Земјоделски факултет

Катедра за наука на земјиштето и хидрологија

Канцеларија

Кабинет, Кампус 2

Телефон: 032/ 550-607

Предмети на додипломски студии:

Механизација

Процесна техника

Метеорологија

Мелиорации и наводнување