Вонреден професор д-р Златко Јаковлев, Факултет за туризам и бизнис логистика

Катедра за туризам

Канцеларија

Кабинет, Кампус 4

Предмети: 


Основи на туризам

Менаџмент во туризмот

Слободно време и алтернативен туризам

Анимации во туризмот