Проф. д-р Зоранчо Петановски, Факултет за медицински науки, Универзитет Гоце Делчев, Штип

гинеколог-акушер, шеф на ИВФ во ЈЗУ Ремедика, Скопје

Е пошта: zoranco.petanovski@ugd.edu.mk