Информации

  • 1976 Доктор на медицина (M.D.), Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
  • 1983 Специјалист  хирург-уролог,   Медицински  факултет,  Универзитет  "Св. Кирил и Методиј"
  • 1994 Диплома за продлабочени студии во хирурушките науки (Diplome d'etudes approfondies  en  sciences chirurgicales,     D.E.A.),  Опција:  Канцерологија Универзитет  Париз  V  Rene  Descartes,  Франција, Теза:  "Проценка на пролиферацијата и прекумерната експресија    на    протеинот 53 при канцерот на мочниот меур: прогностичка  вредност" ментор, проф. Didier Houssin
  • 1990 Докторска дисертација (Ph.D.): Медицински факултет, Универзитет "Св. Кирил   и   Методиј"   Скопје,   Теза:   "Проценка   на   реактивноста   на локорегионалната туморска лимфаденопатија и улогата на лимфаденектомијата во дијагностиката на урогениталниот канцер“ ментор проф. др. Благој Бадиев
  • 1998 Докторска  дисертација  (Ph.D.):  Универзитет  Париз  V  Rene  Descartes Франција Теза: "Молекуларни маркери на канцерот на мочниот меур: прогностичка вредност" ментор, проф. др. Dominique K.Chopin
  • 2011 Европска диплома за трансплантациона хирургија (и член на Европскиот Борд по Хирургија-FEBS)

КЛИНИЧКИ ТРЕНИНГ:

1979-1983 Специјализација по урологија: Уролошка Клиника - Медицински факултет Скопје; Институт за Урологија и Нефрологија, Медицински факултет, Белград и Уролошка Клиника, Клинички Центар Љубљана.

1985 Mayo Clinic, Medical Faculty, Rochester, Minnesota, САД (Проф. W. L. Furlow).   Тримесечна   специјализација   за   употребата   на   протези   во урологијата, пенисната хирургија, лимфните дисекции кај урогениталниот канцер и други големи хируршки процедури

1985-1986 Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Henri   Mondor,    Faculte   de Medecine, Creteil, Universite Paris XII Val de Marne, France, (Service d'Urologie, Prof. J. Auvert, Prof C.C. Abbou): Универзитетски сертификат за едногодишна специјализација по трансплантациона хирургија. (Service de Nephrologie: Prof. G.Lagrue, Prof. Ph.Lang):

1985 Centre Medico - chirurgical FOCH, Paris, France (Service d'Urologie, Prof. M. Carney): 4 месечна суплементарна едукација во полето на уролошката онкологија,   радикалните   цистопростатектомии   и   субституцијата   на мочниот меур

1992-1994 CHU  Henri Mondor  Service d'Urologie, (Prof. C.C. Abbou);  Centre De Recherches   Chirurgicales,   (Prof.   D.K.Chopin),   Faculte   de   Medecine,   Creteil, Universite Paris XII Val de Marne, France: Двегодишна суплементарна едукација во полето на бубрежната и мултиорганска трансплантација, уролошката онкологија (радикални хируршки процедури со реконструктивни зафати), како и научно-истражувачка работа во полето на имунологијата на урогениталниот канцер

2000-2002 Два студиски престоја во АКХ болницата во Виена кај prof. Michael Marberger

2003 Студиски престој во Универзитетот во Тел Авив кај prof. Amram Ayalon

2005-2007 Да студиски престоја кај проф. Урс Студер во Универзитетот во Берн, Швајцарија (посветени на хирургијата на урогениталниот канцер и лапароскопската хирургија).