Асистент м-р д-р Александар Серафимов

Факултет за Медицински Науки

Оддел за Патологија

Канцеларија:

Кампус 3

Телефон: 032/ 550 - 430