Информации

Редовен професор д-р Благој Голомеов, Факултет за природни и технички науки

Катедра за минерална технологија

Канцеларија

Кабинет бр. 5, Кампус 2

Телефон: 032/ 550-555

Предмети на додипломски студии:

Нумерички методи

Модели на оптимизација

Операциони истражувања

Флотациска концентрација

Проектирање во минерална технологија

Управување со отпад