Настава

Нумерички методи

Индустриска логистика, III семестар, изборен, 4 кредити

Градежно инженерство, II семестар, изборен, 4 кредити

Инженерство на животна средина, III семестар, изборен, 4 кредити

Операциони истражувања

Индустриска логистика, III семестар, задолжителен, 8 кредити

Литература:

Благој Голомеов, Операциони истражувања, интерна скрипта

Хамди А. Таха, Операциони истражувања: Вовед, превод од Владата на РМ, 2010

Термин за консултации: петок од 13 до 15 часот