Модели на оптимизација

Индустриска логистика, IV семестар, задолжителен, 6 кредити

Литература:

Благој Голомеов, Модели на оптимизација, интерна скрипта