Борка Тушевска / Borka Tusevska

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

Правен факултет

Катедра за деловно право

Консултации:

Штип:    Понеделник: 09.00 - 15.00 часот

             Среда: 09.00 - 15.00 часот