Настава

Трговско право

Основна литература: Компилација на материјали од: Александар Николовски, Снежана Плавшиќ, „Трговско право”, Скопје, 2006 година., Борка Тушевска, Скрипта и Практикум по предметот Трговско право, Штип, 2010 година., Тито Беличанец, Право на друштва, Правен факултет, Скопје 2010 година., Милан Недков, д-р Тито Беличанец, д-р Елена Градишки-Лазаревска, Право на друштва, Правен факултет, "Јустинијан, 2009.

Договорно право

Основна литератураГалев, Г. и Дабовиќ-Анастасовска, Ј., Правен факултет „ Галев, Г. и Дабовиќ-Анастасовска, Ј., Облигационо право, прво издание, Јустинијан Први“, Скопје - 2008.

Меѓународни трговски договори

Основна литература:
Дабовиќ Анастасовска Ј., Коевски Г., Пепељуговски В., Гавриловиќ Н., Договори на автономната трговска практика, Правен факултет „Јустинијан Први,“ Скопје, 2012.., Александар Николовски, Трговско право, Скопје, 2009.