проф. д-р Дејан Mираковски

Декан на Машински Факултет при

Универзитет „Гоце Делчев“

Адреса: Браќа Миладинови бб

Виница,

Тел: ++389 32 550 850

Факс: ++389 32 390 700
Е-пошта: dejan.mirakovski@ugd.edu.mk

 Факултет за природни и технички, Штип

Кампус 2, Канцеларија 7

Тел: ++389 32 550 570