Настава

Ергономија

Машински факултет, Производно машинство, Транспорт, организација и логистика, III семестар, изборен, 4 кредити

Факултет за природни и технички науки, Архитектура и дизајн, IV семестар, изборен, 4 кредити

Цели на предметната програма: Запознавање со ергономијата и нејзините принципи, ергономски дизајн на работно место, негови карактеристики и организација.

Литература

Дејан Мираковски, Марија Хаџи-Николова, Ергономија, Интерна скрипта

Вентилациско инженерство

Рударство, VIII семестар, задолжителен, 6 кредити

Цели на предметната програма: Запознавање со основите на современите вентилациони системи, нивна анализа, проектирање и оптимизирање

Литертура

Дејан Мираковски, Авторизирани предавања

Vesna Jovicic, Ventilacija rudnika, RGF-Beograd, 1989

Загадување на воздухот

Инженерство на животна средина, V семестар, задолжителен, 8 кредити

Цели на предметната програма: Запознавање со основните супстанции кои го заагадуваат воздухот, мерење и контрола на загадувачките супстанции

Литература

Дејан Мираковски, Марија Хаџи-Николова, Загадување на воздухот, Интерна скрипта

Вентилација на специјални објекти

Рударство, VI семестар, изборен, 4 кредити

Цели на предметната програма: Запознавање со вентилационите системи на специјални објекти, правила и прописи за вентилација на специјалните објекти

Литература

Дејан Мираковски, Авторизирани предавања

Hartman, Murtmansky & Wang, Mine ventilation and Air conditioning, 1982

Термички анализи и климатизација

Рударство, VII семестар, изборен, 4 кредити

Цели на предметната програма: Запознавање со основите на термичките процеси, физиолошките ефекти на топлината и основните принципи на климатизација на рудниците

Литература

Дејан Мираковски, Авторизирани предавања

Vesna Jovicic, Ventilacija rudnika, RGF-Beograd, 1989

Контрола на квалитет на воздухот

Рударство, VIII семестар, изборен, 4 кредити

Цели на предметната програма: Запознавање со основните супстанции кои го заагадуваат воздухот, мерење на загадувањето и контрола на загадувањето.

Литература

Дејан Мираковски, Марија Хаџи-Николова, Загадување на воздухот, Интерна скрипта

Theodore Louis, Air pollution control equipment calculations, WILEY, 2008

Индустриска вентилација

Машински факултет, Производно машинство, VII семестар, изборен, 4 кредити

Цели на предметната програма: Запознавање со основите на современите вентилациони системи, нивна анализа, проектирање и оптимизирање на вентилационите системи

Литература

Дејан Мираковски, Авторизирани предавања

Мерења во вентилацијата

Рударство, V семестар, изборен, 4 кредити

Цели на предметната програма: Запознавање со основните методи и инструменти за мерење на параметрите на воздухот во рудниците

Литература

Дејан Мираковски, Авторизирани предавања