Информации

Проф. д-р Емилија Арсов, вонреден професор

Продекан за настава

Земјоделски факултет

Катедра за заштита на растенијата и животната средина

Лабораторија: УНИЛАБ http://unilab.ugd.edu.mk/

Локација: Кампус 2, Канцеларија 11, трети спрат 

тел: 032 550 616

е-маил: emilija.arsov@ugd.edu.mk