Настава

Џез Саксофон

Поврзани материјали за предметот:

Практикум - Џез Саксофон - Одбрани композиции - вон.проф. м-р Ѓеорги Мицанов

A Modern Method For Saxophone vol.1 , vol.2, vol.3
----
1. Регистар и карактеристики

2. Изведба на скали

3. Изведба на алтерирани скали

4. Изведба на стандарден репертоар

5. Импровизаторски способности

6. Интерпретација

7. Градење на стил

8. Технички вежби

9. Стилски вежби

10. Начини на вежбање

11. Начини на вежбање со матрици

12. Слободен израз

Импровизација

Поврзани материјали за предметот:

1.Воведно излагање

2.Рехармонизација и импровизација 1

3.Рехармонизација и импровизација 2

4.Рехармонизација и импровизација 3

5.Употреба на модуси од мелодиска молска скала

6.Употреба на модуси од хармонска молска скала

7.Употреба на егзотични скали

8.Мотивска импровизација

9.Алтерација на мотив 1

10.Алтерација на мотив 2

11.Слободна импровизација 1

12.Слободна импровизација 2

Литература

Hall Crook "How to Improvize"

----

Џез ансамбл

Поврзани материјали за предметот:

The Real Book vol.1, vol.2 ,vol. 3

----

Џез Ансамбл 1 и 2

1. Воведно излагање

2. Оркестарски групи и функции на нивните сегменти

3. Пратечки делници

4. Соло делници

5. Интеракција 1

6. Интеракција 2

7. Интеракција 3

8. Интеракција 4

9. Ритам секција

10. Хармонска подлога

11. Интерпретација

12. Репертоар

Џез Ансамбл 3, 4, 5 и 6

1. Воведно излагање

2. Стилски карактеристики

3. Индивидуални стилови

4. Интеракција 1