Професор д-р Гоше Петров, Факултет за природни и технички науки

Катедра за геологија и геофизика

Канцеларија:

Кабинет бр. 28, Кампус 2

Телефон: 032/ 550-561

Консултации:

Вторник 14-15 часот (Штип)

Среда 11-12 часот (Прилеп)

Четврток 10-11 часот (Скопје)

Предмети на додипломски студии:

Студиска програма: Геологија

Општа геологија

Структурна геологија

Геолошко картирање

Геотектоника

Сеизмотектоника

Методи на далечинска детекција

Студиска програма: Географија

Географија

Принципи во геологијата

Картографија

Применета картографија

Студиска програма: Индустриска логистика

Индустриска сопственост