Информации

Вонреден професор по Биофармација и Биотехнологија

Катедра за применета фармација

Оддел Фармација

Факултет за медицински науки

канцеларија бр. 6, (Детско одделение при КБ Штип)

тел. 032/550-412

e-mail: katarina.smilkov@ugd.edu.mk