Настава

Фармацевтска биотехнологија

Semester: 

Fall

Offered: 

2020

Предметот Фармацевтска биотехнологија се изучува во 9ти семестар на студиската програма Фармација, со фонд на часови 2+2+1 и носи 5 кредити.

Скрипта и практикум по предметот се достапни на е-библиотека:

http://e-lib.ugd.edu.mk/786

http://e-lib.ugd.edu.mk/823

Броматологија (медицински лаборанти)

Semester: 

Fall

Offered: 

2020

Предметот Броматологија се изучува во 5ти семестар на студиската програма Медицински лаборант со фонд на часови 3+2+1 и носи 6 кредити.

Скрипта и практикум (одбрани поглавја) се достапни на е-библиотека:

http://e-lib.ugd.edu.mk/289

http://e-lib.ugd.edu.mk/396