Вонреден професор д-р Кристина Мишева, Правен факултет 
Раководител на Катедрата за Деловно право

Универзитет „ Гоце Делчев“- Штип, Република Македонија

Аssоciate professor Kristina Misheva, LL.M., PhD in Law, Faculty of Law
Head of the Business Law Department

Goce Delcev University- Shtip
„Krste Misirkov“ No.10-A P.O. Box 201
Shtip 2000, Republic of Macedonia
phone: 00 389 32 550 456
e-mail: kristina.miseva@ugd.edu.mk
web: http://pra.ugd.edu.mk

Канцеларија

Правен Факулултет, Стар ректорат, 1 спрат, канцеларија 8

Телефон: 032/550-456
032 550 456

Предмети на додипломски студии ( Courses at first cycles of studies ) :

Регулација на финансиски пазари и институции ( Regulation of financial markets and institutions)

Право на друштвата ( Company Law)

Финансово право ( Financial Law)

Банкарско право ( Banking Law)