Д-р Крсто Блажев, вон. проф.


Технолошко-технички факултет

Канцеларија:

Кабинет бр. 34 во Кампус 2, кат II, северно крило
Работа со студенти во канцеларија: Вторник од 12 до 14 часот

Кабинет бр.3 во Пробиштип
Телефон ++389 32 550 906
Работа со студенти во канцеларија: Среда од 10 до 12 часот