Проф. д-р Марија Хаџи-Николова

Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

Факултет за природни и технички науки

Катедра за животна средина и логистика

Канцеларија: 7

Кампус 2

Телефон: 032 550 - 584