Проф. д-р МИТЕ ИЛИЕВСКИ, Земјоделски факултет

Катедра за растително производство

Канцеларија

Кабинет, Наставен центар Струмица

Телефон: 032/ 550- 629

e-mail: mite.Ilievski@ugd.edu.mk

Предмети на додипломски студии:

Зрнести и клубенести култури

Интегрално производство на индустриски и фуражни култури

Интегрално производство на зрнести и клубенести култури

Житни растенија

Клубенести растенија

Фуражни растенија

Легуминозни растенија

Преработка на поледелски производи

Зрнести производи

Пофесионална пракса во земјоделски објект