Настава

Минерално инженерство

Литература:

  1. Борис Крстев, Минерално инженерство, Рударско-геолошки факултет, Штип, 2002 
  2. Мијалче Николовски, Подготовка на минерални суровини, Рударско-геолошки факултет, Штип, 1995

Минерална технологија II

Литература:

  1. Борис Крстев, Мирјана Голомеова, Минерална технологија 2, Факултет за рударство, геологија и политехника, 2008
  2. Мијалче Николовски, Подготовка на минерални суровини, Рударско-геолошки факултет, 1995