Проекти

Можности за примена на зеолит при прочистување на води загадени со тешки метали

The possibility for application of zeolite in the treatment of water contaminated with heavy metals

Главен истражувач: Проф д-р Мирјана Голомеова

Истражувачи: Проф д-р Борис Крстев, Проф д-р Благој Голомеов, Проф д-р Крсто Блажев

Млади истражувачи: д-р Александар Крстев, м-р Афродита Зенделска