Проекти

Адаптибилен систем за технолошки потпомогнато и независно живеење

Развојот на технологиите отвора нови можности за подобрување на квалитетот на живот на луѓето, особено на постарите лица како и лицата со емоционални, физички и когнитивни проблеми. Во овој контекст целта на проектот ќе биде реализација на адаптивен и интегриран систем кој ќе обезбеди:
-    континуирано следење на здравствените параметри на старите лица и нивната животна околина со ненаметлива опрема која нема да ги попречува нивните секојдневни активности;