Доц. д-р Нако Ташков

Факултет за туризам и бизнис логистика

Декан на факултет за туризам и бизнис логистика

Катедра за туризам

Канцеларија:

Кампус 4

Понеделник - Четврток (8.30h - 16.30h)

Наставен центар Гевгелија

Вторник - Среда (10h - 14h)

Наставен центар Скопје

Петок (9h - 16.30h)