Проекти

Емпириско истражување за вреднување и одржливост на туристичко – гастрономските специфичности на Брегалничкиот регион

Брегалничкиот - Источниот плански регион зафаќа површина од 3512,5 км2 или 13,7% (3539,1 км2) и во него според пописот од 2002 година живееле вкупно 305.930 население или 15,1%.

Во просторот на Брегалничкиот или источниот плански регион припаѓаат 12 општини: Берово, Виница, Делечво, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Свети Николе, Чешиново-Облешево и Штип, и во сите нив егзистираат 218 населби, од кои 9 градски и 211 селски населби.