Технологија на послужување 1 и 2

Втор и четврт семестар - Хотелско ресторанска настава (Штип/Скопје)