Настава

Computer Security / Безбедност на компјутерски системи

Содржина на предметот:

 • Основни концепти, принципи на дизајн и цели на безбедноста на компјутерските системи.
 • Вовед во криптографија
 • Безбедност на софтвер
 • Безбедност на оперативни системи
 • Основи на веб безбедноста и на безбедноста на мрежи
 • Мобилна безбедност
 • Безбедност на бази на податоци, облак, IoT, ...

 

Литература:

Network Protocols / Мрежни протоколи

Содржина на предметот

-Мрежно програмирање, програмирање со TCP и UDP сокети

-DNS и конверзија на адреси. Инсталирање и конфигурирање на DNS сервер

-DHCP  и инсталирање и конфигурирање на DHCP сервер

-Протоколи за електронска пошта. Инсталирање и конфигурирање сервер за електронска пошта

-Безбедносни протоколи

-Оддалечен пристап

Advanced Programming in Java / Напредно програмирање во Java

Содржина на предметот:

 • Кратко потсетување на основните наредби во Java
 • Класи, наследување, полиморфизам, интерфејси
 • Исклучоци, датотеки, текови и серијализација на објекти
 • Бафери и канали
 • Генеричко програмирање
 • Колекции
 • Програмирање водено од настани и GUI со  Swing/AWT
 • Повеќенишковност
 • Мрежно програмирање
 • Конкурентни сервери

 

Литература: