е-маил: biljana.balabanova@ugd.edu.mk

тел: 032 550 612

Катедра за наука за земјиштето и хидрологија

Земјоделски факултет - Кампус 2