Редовен професор д-р Дарко Андроников

Продекан за настава / Технолошко Технички Факултет / Универзитет „Гоце Делчев“- Штип

Прехранбена технологија 

Darko Andronikov PhD, Full Professor | Vice Dean for education | Faculty of Technology | Goce Delcev University - Shtip, R.N. Macedonia | mail: darko.andronikov@ugd.edu.mk

Канцеларија:

Кабинет бр. 5, Кампус 2/Технички кампус
Телефон ++389 32 550 111
Работа со студенти во канцеларија: Понеделник и Среда од 10 до 12 часот