Информации

Проф. д-р Јованка Денкова, Филолошки факултет

Катедра за македонски јазик и книжевност

Канцеларија

Кабинет: Кампус 4

Телефон: 032/ 550-177

А. Предмети на додипломски студии:

1.Книжевност за деца

2.Народна книжевност

3.Средновековна книжевност

4.Македонска книжевност од 15-18 век

5.Македонска книжевност 19 век

Б. Предмети на постдипломски студии:

1.Историја на македонската книжевност и фолклор

2.Книжевност за деца и младина

3. Сказновидното во македонската книжевност за деца

4.Реалистична македонска проза за деца

В. Предмети на докторски студии (Студиска програма: Македонски јазик, книжевност и култура)

1. Фантастиката и научната фантастика во македонската книжевност во македонската книжевност за деца и млади)