Настава

Книжевност за деца

Литература

1. Миодраг Друговац „Македонската книжевност за деца и младина“, Детска радост, Скопје, 1996.
2. Јадранка Владова, Литература за деца, Ѓурѓа, Скопје, 2001.
3. Vladimir Prop, Morfologija bajke, Prosveta, Beograd, 1982.
4. Cvetan Todorov, Uvod u fantastičnu književnost (текстот: Čudno i čudesno), RAD
5. Bruno Betelhajm, Znaenje bajki.

Народна книжевност

Литература

1. Видо Латковиќ: ,,Народна књижевност‘‘, Београд, 1967.
2. Кирил Пенушлиски: ,,Македонскиот фолклор‘‘, Скопје, 1999.
3. Харалампие Поленаковиќ: ,,Студии од македонскиот фолклор‘‘, книга 2, Скопје, 1973.
4. Фанија Попова: ,,Македонската народна балада‘‘, Скопје, 1990.
5. Томе Саздов: ,,Македонската народна книжевност‘‘, Скопје, 1988.
6. Зборници на народни умотворби (зборниците на Миладиновци, Шапкарев, Ѓиноски, Икономов, Стоилов и др.)
7. Владимир Проп: Морфологија бајке, Београд, Просвета, 1982.

Македонска книжевност 19 век

Литература

1.Харалампие Поленаковиќ, Никулците на новата македонска книжевност, Во екот на народното будење, Студии за Миладиновци
2. Гане Тодоровски, Македонската книжевност во 19 век
3. Ванчо Тушевски, Студии за браќата Андреја и Константин Петковиќ, Поетика и реторика на новата македонска книжевност
4.Ванчо Тушевски, Јордан Хаџи Константинов Џинот

Историја на македонската книжевност и фолклор

Литература

1. Мирча Елијаде,Историја на верувањата и религиските идеи 1-3, Скопје, Табернакул, 2005.
2. Кирил Пенушлиски, Митот и фоклорот,Скопје, Матица Македонска, 2005.
3. Харалампие Поленаковиќ, Студии од македонскиот фолклор, Скопје, 1973.
4. Клод Леви-Строс, Митологики 1-4, Скопје, Табернакул, 2005.
5. Нина Анастасова Шкрињариќ, Митски координати, Скопје, Македонска реч, 2008.
6. Кирил Пенишлиски, Македонскиот фолклор, 1999.

Скaзновидното во македонската книжевност за деца

Литература

1. Владимир Проп, Народна бајка у модерњој књижевности, Нолит, Београд, 1978.
2. Владимир Проп, Морфологија бајке, Просвета, Београд, 1982.
3. Александар Прокопиев, Патувањата на сказната,Скопје, Магор, 1997.
4. Александар Прокопиев, Сказната и магијата, Современост, Скопје, бр.10. 1984.
5. Александар Поповски, Сказната и расказот во македонската литература за деца, Современост, Скопје, бр.9, 1984.
6.Александар Прокопиев, Мит-бајка, Дело, бр.3-4, Скопје, 1989.

Реалистична македонска проза за деца

Литература

1. Венко Андоновски, Структурата на македонскиот реалистичен роман, Детска радост, Скопје, 1996.
2. Филип Амон,За еден семиологиски статус на ликот (во кн.Теорија на прозата), Детска радост, Скопје, 1996.
3. Јадранка Владова, Литература за деца, Ѓурѓа, Скопје, 2001.
4. Анѓелина Бановиќ-Марковска, Интерпретативни стратегии, Ѓурѓа, Скопје, 1999.
5. Миодраг Друговац, Македонската книжевност за деца и младина, Детска радост, Скопје, 1996.
6. Мурис Идризовиќ,Македонската книжевност за деца, Наша книга, Скопје, 1988.