Реалистична македонска проза за деца

Литература

1. Венко Андоновски, Структурата на македонскиот реалистичен роман, Детска радост, Скопје, 1996.
2. Филип Амон,За еден семиологиски статус на ликот (во кн.Теорија на прозата), Детска радост, Скопје, 1996.
3. Јадранка Владова, Литература за деца, Ѓурѓа, Скопје, 2001.
4. Анѓелина Бановиќ-Марковска, Интерпретативни стратегии, Ѓурѓа, Скопје, 1999.
5. Миодраг Друговац, Македонската книжевност за деца и младина, Детска радост, Скопје, 1996.
6. Мурис Идризовиќ,Македонската книжевност за деца, Наша книга, Скопје, 1988.