Средновековна книжевност

Литература

1. Вера Антиќ, Историја на македонската книжевност, Средновековна книжевност, Детска радост, Скопје, 1997.
2.Ѓ.Поп-Атанасов, М.Ј.Тошиќ и И.Велев, Творци на македонската литература 9-18 век, Институт за македонска литература, Скопје, 2004.
3.Илија Велев, Македонска книжевност IX-XVIII век, Микена, Битола, 2008.
4.Илија Велев, Кирилометодиевската традиција и континуитет, Филолошки факултет, Скопје, 1997.
5.Ѓ.Поп-Атанасов, М.Ј.Тошиќ и Илија Велев, Скрипторски центри во средновековна Македонија,Филолошки факултет, Скопје, 1997.
6. Илија Велев, Македонскиот книжевен XIV век,Веда, Скопје, 1996.