Историја на македонската книжевност и фолклор

Литература

1. Мирча Елијаде,Историја на верувањата и религиските идеи 1-3, Скопје, Табернакул, 2005.
2. Кирил Пенушлиски, Митот и фоклорот,Скопје, Матица Македонска, 2005.
3. Харалампие Поленаковиќ, Студии од македонскиот фолклор, Скопје, 1973.
4. Клод Леви-Строс, Митологики 1-4, Скопје, Табернакул, 2005.
5. Нина Анастасова Шкрињариќ, Митски координати, Скопје, Македонска реч, 2008.
6. Кирил Пенишлиски, Македонскиот фолклор, 1999.